Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku

ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

 

Deklaracja dostepności.

Deklaracja dostępności
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku.
Data publikacji strony internetowej: 2019-08-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
• na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Władysław Wajda,  gcsirbierzwnik@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 603 790 725.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. target=_new>https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji mieści się przy ul. Dworcowej 16
w miejscowości Bierzwnik.
Budynek administracyjny posiada dwie kondygnacje, gdzie użytkowa jest tylko na piętrze. Kondygnacja na parterze nie jest użytkowana. Na terenie biur użytkowych Zakładu może przebywać około 4 osoby.
Godziny pracy biura: poniedziałki i piątki w godzinach od 800 do 1900 od wtorku do czwartku, w godzinach od 1200 do godz. 2000. Wejście główne do siedziby znajduje się bezpośrednio od strony ul. Dworcowej i usytuowane jest od prawej strony budynku, następnie schodami trzeba dostać się na piętro.
Miejsca parkingowe znajdują się w wyznaczonym miejscu z przodu budynku od ul. Dworcowej. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem nie znajdują się pochylnie/podjazdy dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Biura GCSiR Bierzwnik znajdują się na prawym skrzydle piętra.
Z korytarza wchodzi się bezpośrednio do sali konferencyjnej. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.
W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.
W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 603 790 725 lub e-mail:  gcsirbierzwnik@gmail.com.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 449
Utworzono dnia: 02.08.2019
Dokument wprowadził:
Władysław Wajda
Dokument opublikował:
Władysław Wajda
Dokument wytworzył:
Władysław Wajda
Wytworzono:
2021.03.031

Historia publikacji

  • 01.04.2021 14:41, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostepności.
  • 31.03.2021 16:32, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostepności.
  • 31.03.2021 16:29, Administrator
    Edycja strony: Regulaminy